ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อมูลที่ปรากฏใน Website เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่บริษัทได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่าง ๆ ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในนี้อาจไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเกิดขึ้นระหว่างที่ท่านเรียกดูข้อมูล อย่างไรก็ดี บมจ. หลักทรัพย์เอเซีย พลัส ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ ดังนั้นขอให้ท่านโปรดตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

© Copyrights 2016 Asia Plus Securities Company Limited.